KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

Ban Chủ Nhiệm Khoa
Tiếng Việt   English

THÀNH PHẦN BAN CHỦ NHIỆM KHOA

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng Khoa
TS. Bùi Trọng Vinh - CV

Phó Khoa 
TS. Đào Hồng Hải - CV
Email:  dhhai@hcmut.edu.vn


Phó Khoa   
TS. Phạm Sơn Tùng - CV
Email: phamsontung@hcmut.edu.vn    

 
CÁN BỘ HỖ TRỢ

Trợ lý Giáo vụ Đại học

ThS. Phí Hoàng Quang Trung

Email: phqtrung@hcmut.edu.vn

ĐT: 5777

Trợ lý giáo vụ Sau đại học

KS. Huỳnh Văn Tế

Email: hvte@hcmut.edu.vn

ĐT: 5777

Thư ký hành chính

CN. Trần Thị Thúy Vân

Email: thuyvan83@hcmut.edu.vn

ĐT: 5777

Thư ký

CN. Nguyễn Phạm Thúy Phương

Email: nptphuong@hcmut.edu.vn

ĐT: 5780

 

 
 
Go to top