Đề tài KHCN
 
 
# Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cấp quản lý đề tài Năm thực hiện
1 TNCS-2013-ĐCDK-07 Ứng dụng phần mềm F28 xây dựng mô hình tính toán xâm nhập mặn trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai và đề xuất các biện pháp quản lý PGS.TS. Đậu Văn Ngọ ThS. Hồ Chí Thông Trường 2015-04-13
 
 
 
 
Go to top