Lịch sử hình thành

Ngày cập nhật 18-02-2021


Tiền thân của Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí hiện nay là Khoa Địa chất được thành lập năm 1978 với hai bộ môn là: Địa chất Khoáng sản; Địa chất Công trình & Địa chất Thủy văn. Năm 1980 bộ môn Kỹ thuật Thăm dò được thành lập. Năm 1994 Khoa đổi tên thành Khoa Địa chất & Dầu khí với 04 bộ môn Địa chất Cơ sở & Môi trường; Địa kỹ thuật; Địa chất Dầu khí; Công nghệ khoan & Khai thác Dầu khí. Hiện nay, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí có 04 Bộ môn và 02 PTN, 02 PTN mới dự kiến được thành lập:

       1. BM. Tài nguyên Trái đất & Môi trường;

       2. BM. Địa kỹ thuật;

       3. BM. Địa chất Dầu khí;

       4. BM. Khoan & Khai thác Dầu khí.

       5. PTN. Kỹ thuật Địa chất và Môi trường

       6. PTN. Kỹ thuật Dầu khí và Tài nguyên Năng lượng

       7.  PTN. Năng lượng sạch và Biến đổi khí hậu

       8. PTN. Khoa học và Tài nguyên Trái đất

 
 
 
 
 
Go to top