Chương trình đào tạo 2019

1. Mô tả về chương trình đào tạo 2019: Xem chi tiết

2. Tóm tắt đề cương các môn học trong chương trình đào tạo 2019: Xem chi tiết 

3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 2019: Xem chi tiết

4. Danh sách môn học trong chương trình đào tạo 2019: 

No.

Course ID.

Tên môn học

Credit

Subject Title

Đề cương chi tiết

Course Outline

Semester 1  

16

 

 

 

 Compulsive Courses

 

16

 

 

 

1

LA1003

Anh văn 1

2

English 1

Link

Link

2

MT1003

Giải tích 1

4

Calculus 1

Link

Link

3

PH1003

Vật lý 1

4

General Physics 1

Link

Link

4

CH1003

Hóa đại cương

3

General Chemistry

Link

Link

5

GE1001

Nhập môn về kỹ thuật

3

Introduction to Engineering

Link

Link

6

MI1003

Giáo dục quốc phòng

0

Military Training

Link

Link

7

PE1003

Giáo dục thể chất 1

0

Physical Education 1

Link

Link

Semester 2

 

17

 

 

 

Compulsive Courses

 

 

 

 

 

1

LA1005

Anh văn 2

2

English 2

Link

Link

2

MT1007

Đại số tuyến tính

3

Linear Algebra

Link

Link

3

PH1007

Thí nghiệm vật lý

1

General Physics Labs

Link

Link

4

MT1005

Giải tích 2

4

Calculus 2

Link

Link

5

GE1011

Địa vật lý đại cương + kiến tập

3

Basic Geophysics

Link

Link

6

GE1013

Khoa học trái đất

4

Earth Science

Link

Link

7

PE1005

Giáo dục thể chất 2

0

Physical Education 2

Link

Link

Semester 3

 

17

 

 

 

Compulsive Courses

 

 

 

 

 

1

LA1007

Anh văn 3

2

English 3

Link

Link

2

MT1009

Phương pháp tính

3

Numerical Methods

Link

Link

3

GE2033

Tinh thể - khoáng vật - thạch học + thực tập

3

Crystallography - Mineralogy - Petrography

Link

Link

4

GE2043

Địa tin học đại cương

3

Fundamental of Geoinformatics

Link

Link

5

GE2035

Địa chất kiến trúc và đo vẽ bản đồ địa chất

3

Structural Geology and Geological Mapping

Link

Link

6

SP1031

Triết học Mác - Lênin

3

Marxist - Leninist Philosophy

Link

Link

7

PE1007

Giáo dục thể chất 3

0

Physical Education 3

Link

Link

Semester 4

 

14

 

 

 

Compulsive Courses

 

 

 

 

 

1

LA1009

Anh văn 4

2

English 4

Link

Link

2

MT2013

Xác suất và thống kê

4

Probability and Statistics

Link

Link

3

GE2041

Địa vật lý dầu khí

3

Petrophysics

Link

Link

4

SP1033

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2

Marxist - Leninist Political Economy

Link

Link

Elective Courses Group A (3 credit hours from one of the following course)

 

 

 

 

5

GE2011

Cơ sở khoa học địa chất dầu khí

3

Fundamental of Petroleum Geosciences

Link

Link

6

GE2001

Cơ sở kỹ thuật dầu khí

3

Introduction to Petroleum Engineering

Link

Link

7

GE2045

Chuyên đề 1

3

Project based course

Link

Link

Semester 5

 

16

 

 

 

Compulsive Courses

 

 

 

 

 

1

GE3155

Đồ án tính toán ứng dụng trong kỹ thuật dầu khí

1

Project: Applied Computing in Petroleum Engineering

Link

Link

2

GE3141

Địa thống kê

3

Geostatistics

Link

Link

3

GE3157

Đồ án kỹ thuật dầu khí 1

1

Petroleum Engineering Project 1

Link

Link

4

SP1035

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

Scientific Socialism

Link

Link

Các môn tự chọn  tự do (chọn 3 tín chỉ)

 

 

 

 

5

 

Tự chọn tự do

3

Free Elective

 

 

Elective Courses Group B (6 credit hours from two of the following course)

 

 

 

 

6

GE3163

Tầng chứa, tài nguyên và trữ lượng dầu khí

3

Oil and Gas Reservoir, Resources and Reserves

Link

Link

7

GE3045

Phương pháp minh giải tài liệu địa chấn

3

Seismic Data Interpretation Methods

Link

Link

8

GE3165

Trầm tích học và nhịp địa tầng

3

Sedimentology and Stratigraphy for Petroleum Engineers

Link

Link

9

GE3167

Công nghệ xử lý dầu khí

3

Oil and Gas Field Processing

Link

Link

10

GE3179

Thu gom và vận chuyển dầu khí

3

Oil and Gas Gathering and Transportation

Link

Link

11

GE3169

Địa chất biển

3

Coastal and Marine Geology

Link

Link

12

GE3205

Cơ học đá dầu khí

3

Petroleum Rock Mechanics

Link

Link

13

GE3171

Chuyên đề 2

3

Project based course

Link

Link

14

GE3173

Chuyên đề 3

3

Project based course

Link

Link

Semester 6

 

17

 

 

 

Compulsive Courses

 

 

 

 

 

1

CH2089

Quá trình và thiết bị công nghệ 1

3

Process Engineering 1

Link

Link

2

GE3017

Kỹ thuật vỉa dầu khí

3

Petroleum Reservoir Engineering

Link

Link

3

SP1039

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

History of Vietnamese Communist Party

Link

Link

4

GE3159

Đồ án kỹ thuật dầu khí 2

1

Petroleum Engineering Project 2

Link

Link

5

GE3345

Thực tập ngoài trường

2

Internship

Link

Link

Các môn tự chọn  tự do (chọn 3 tín chỉ)

 

 

 

 

6

 

Tự chọn tự do

3

Free Elective

 

 

Elective Courses Group C (3 credit hours from one of the following course)

 

 

 

 

7

GE3079

Phương pháp viễn thám và GIS

3

Remote Sensing and Geographic Information System

Link

Link

8

GE3175

Hoàn thiện giếng và kích thích vỉa

3

Well Completion and Reservoir Stimulation

Link

Link

9

GE3177

Phương pháp tìm kiếm thăm dò thẩm lượng dầu khí

3

Fundamentals of Hydrocarbon Exploration and Appraisal

Link

Link

10

GE3199

Dung dịch khoan và xi măng

3

Drilling Fluid and Cement

Link

Link

11

GE2029

Địa chất môi trường

3

Environmental Geology

Link

Link

12

GE3181

Công nghệ khoan dầu khí + thực tập

3

Drilling Engineering and Practice

Link

Link

13

GE3183

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam

3

Vietnam Geology and Petroleum Resources

Link

Link

14

GE3185

Khảo sát giếng

3

Well Testing and Pressure Transient Analysis

Link

Link

15

GE3187

Chuyên đề 4

3

Project based course

Link

Link

16

GE3189

Chuyên đề 5

3

Project based course

Link

Link

17

GE3191

Chuyên đề 6

3

Project based course

Link

Link

Semester 7

 

16

 

 

 

Compulsive Courses

 

 

 

 

 

1

GE3105

Đặc trưng hóa và mô hình hóa vỉa

3

Reservoir Characterization & Modelling

Link

Link

2

GE3015

Công nghệ khai thác dầu khí

3

Petroleum Production Technology

Link

Link

3

GE4091

Mô phỏng vỉa dầu khí

3

Reservoir Simulation

Link

Link

4

SP1037

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Ho Chi Minh Ideology

Link

Link

Các môn tự chọn  tự do (chọn 3 tín chỉ)

 

 

 

 

5

 

Tự chọn tự do

3

Free Elective

 

 

Elective Courses Group D (2 credit hours from one of the following course)

 

 

 

 

6

GE4095

Đồ án thăm dò và khai thác dầu khí

2

E&P Project

Link

Link

7

GE4059

Đồ án môn học phát triển mỏ dầu khí

2

Project of Field Development Plain

Link

Link

8

GE4097

Đồ án chuyên đề

2

Specialization Project

Link

Link

9

GE4099

Đồ án năng lượng sạch và phát triển bền vững

2

Clean Energy Sustainable Development Project

Link

Link

Semester 8

 

15

 

 

 

Compulsive Courses

 

 

 

 

 

1

GE3151

Bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + kiến tập

3

Environment Conservation in Petroleum Industry + Field Trip

Link

Link

2

GE4093

Phân tích và dự báo khai thác dầu khí

3

Petroleum Production Analysis and Forecast

Link

Link

3

SP1007

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

Introduction to Vietnamese Law

Link

Link

4

GE4347

Đồ án tốt nghiệp

4

Capstone Project

Link

Link

Elective Courses Group E (3 credit hours from one of the following course)

 

 

 

 

5

IM1023

Quản lý sản xuất cho kỹ sư

3

Production and Operations Management

Link

Link

6

IM1027

Kinh tế kỹ thuật

3

Engineering Economics

Link

Link

7

GE3161

Quản lý dự án trong kỹ thuật tài nguyên trái đất

3

Project Management in Earth Resources Engineering

Link

Link

8

GE4101

Chuyên đề quản lý 4

3

Special Course in Management 4

Link

Link

9

GE4103

Chuyên đề quản lý 7

3

Special Course in Management 7

Link

Link

Read More

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top