Chương trình đào tạo đại học

Học kỳ

Mã môn

Tên môn

Tín chỉ

1

MT1003

Giải tích 1

4

PH1003

Vật lý 1

4

PH1007

Thí nghiệm vật lý

1

LA1003

Anh văn 1

2

CH1003

Hóa đại cương

3

GE1001

Nhập môn về kỹ thuật

3

GE1003

Địa chất cơ sở

3

PE1003

Giáo dục thể chất 1

0

MI1003

Giáo dục quốc phòng

0

2

MT1005

Giải tích 2

4

MT1007

Đại số

3

PH1005

Vật lý 2

4

CH1005

Hóa lý hóa keo

3

LA1005

Anh văn 2

2

GE1007

Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học     

3

GE1009

Thực tập Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học

1

GE1005

Thực tập địa chất cơ sở (ngoài trường)

1

PE1005

Giáo dục thể chất 2

0

3

LA1007

Anh văn 3

2

PE1007

Giáo dục thể chất 3

0

GE2003

Địa chất kiến trúc và đo vẽ bản đồ địa chất

2

GE2005

Thực tập địa chất kiến trúc

1

GE2007

Địa vật lý đại cương

3

MT1009

Phương pháp tính

3

SP1007

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

AS2001

Cơ học ứng dụng

3

4

CI2003

Cơ lưu chất

3

LA1009

Anh văn 4

2

SP1003

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

MT2001

Xác suất và thống kê

3

GE2011

Cơ sở về khoa học địa chất dầu khí

3

GE2009

Cơ học đá

2

GE2001

Cơ sở kỹ thuật dầu khí

3

5

GE3001

Địa vật lý giếng khoan

3

GE3009

Kỹ thuật khoan dầu khí

3

GE2021

Cơ sở thủy địa cơ học

3

GE3017

Kỹ thuật vỉa dầu khí

3

SP1005

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

GE3025

Địa thống kê

2

IM3003

Quản lý sản xuất cho kỹ sư

3

IM2003

Kinh tế kỹ thuật

 

IM2011

Quản lý dự án cho kỹ sư

 

6

GE3045

Phương pháp minh giải tài liệu địa chấn

3

GE3049

Tính toán ứng dụng trong kỹ thuật dầu khí

2

GE3057

Nhiệt động lực học tầng chứa và đặc tính chất lưu vỉa

3

GE3063

Trầm tích học và nhịp địa tầng

2

GE3069

Trầm tích bồn chứa dầu

2

GE3077

Kiến tập kỹ thuật tktddk

1

SP1009

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

HK hè

GE3095

Thực tập môn học địa chất dầu khí

1

7

GE3105

Đặc trưng hóa và mô hình hóa vỉa

3

GE3107

Đánh giá thành hệ, thạch học và đặc tính đá chứa

2

GE3109

Phương pháp tìm kiếm thăm thẩm lượng dầu khí

2

GE3113

Đồ án môn học phát triển mỏ dầu khí

2

GE3115

Quản lý mỏ và dự án tích hợp

2

GE3117

Vỉa, tài nguyên và trữ lượng

2

GE3015

Công nghệ khai thác dầu khí

3

GE3053

Địa mạo tân kiến tạo và trầm tích đệ tứ

2

GE4047

Thủy địa chất các mỏ dầu khí

 

GE4003

Điều khiển tự động trong kỹ thuật dầu khí

2

GE3323

Thực tập tốt nghiệp (DCD)

2

8

GE4323

Luận văn tốt nghiệp (DCD)

9

Read More

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top