Chương trình đào tạo

Học kỳ

Mã môn

Tên môn

Tín chỉ

1

LA1003

Anh văn 1

2

CH1003

Hóa đại cương

3

MT1003

Giải tích 1

4

PH1003

Vật lý 1

4

PH1007

Thí nghiệm vật lý

1

GE1003

Địa chất cơ sở

3

GE1001

Nhập môn về kỹ thuật

3

PE1003

Giáo dục thể chất 1

0

MI1003

Giáo dục quốc phòng

 

2

LA1005

Anh văn 2

2

PE1005

Giáo dục thể chất 2

0

MT1005

Giải tích 2

4

PH1005

Vật lý 2

4

MT1007

Đại số

3

GE1005

Thực tập địa chất cơ sở (ngoài trường)

1

CH1005

Hóa lý hóa keo

3

GE1007

Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học

2

GE1009

Thực tập Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học

1

3

LA1007

Anh văn 3

2

PE1007

Giáo dục thể chất 3

0

CI1007

Trắc địa đại cương

2

GE2003

Địa chất kiến trúc và đo vẽ bản đồ địa chất

2

GE2005

Thực tập địa chất kiến trúc

1

MT1009

Phương pháp tính

3

AS2001

Cơ học ứng dụng

3

SP1007

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

GE2007

Địa vật lý đại cương

3

4

LA1009

Anh văn 4

2

SP1003

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

MT2001

Xác suất và thống kê

3

GE2017

Thạch luận công trình

2

GE2009

Cơ học đá

2

GE2013

Địa chất môi trường

2

CI2003

Cơ lưu chất

3

5

GE3011

Địa kỹ thuật 1

3

GE3013

Thí nghiệm địa kỹ thuật

1

GE2023

Địa chất thủy văn

3

SP1005

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

GE3019

Công trình xây dựng

2

GE3021

Bê tông cốt thép

2

GE3031

Sức bền - kết cấu

2

IM2003

Kinh tế kỹ thuật

3

IM3003

Quản lý sản xuất cho kỹ sư

IM2011

Quản lý dự án cho kỹ sư

GE2021

Cơ sở thủy địa cơ học

3

6

GE3023

Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất

2

GE3051

Địa kỹ thuật 2

2

SP1009

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

GE3061

Thực hành kỹ thuật 2

1

GE3053

Địa mạo tân kiến tạo và trầm tích đệ tứ

2

GE3089

Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

3

GE3099

Ổn định công trình

3

GE3103

Đồ án môn học khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

1

HK hè

GE3125

Thực tập sản xuất (DKT)

2

7

GE4001

Đồ án môn học địa kỹ thuật 2

1

GE3025

Địa thống kê

2

GE4023

Đồ án môn học nền móng công trình

1

GE3111

Địa chất động lực công trình

2

GE4029

Các phương pháp gia cố đất

3

GE4033

Nền móng công trình

3

GE4043

Địa kỹ thuật công trình ngầm

2

GE4041

Địa chất công trình - địa chất thủy văn khu vực

GE4331

Đề cương luận văn tốt nghiệp

0

GE3333

Thực tập tốt nghiệp (DKT)

1

8

GE4333

Luận văn tốt nghiệp (DKT)

9

Read More

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top