Chuyên ngành Địa chất môi trường

Hàng năm, Bộ môn Địa môi trường đào tạo khoảng 30 sinh viên, học viên có trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành Địa chất môi trường, Địa chất khoáng sản. Khả năng chuyên môn của các chuyên ngành:

Địa chất khoáng sản: Khảo sát địa chất - khoáng sản, thiết kế thăm dò khai thác khoáng sản và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản.

Địa chất môi trường: Đánh giá biến động môi trường, ô nhiễm do hoạt động của con người như khai thác tài nguyên, sử dụng đất đai, các tai biến địa chất. Xử lý các vấn đề môi trường phát sinh bởi các hoạt động liên quan đến khai thác và sử dụng khoáng sản rắn và lỏng (nước dưới đất, dầu, khí thiên nhiên).

Môn học chuyên ngành Địa chất môi trường
Học kỳ
Mã môn
Tên môn
Tín chỉ
1 MT1003 Giải tích 1 4
PH1003 Vật lý 1 4
PH1007 Thí nghiệm vật lý 1
LA1003 Anh văn 1 2
CH1003 Hóa đại cương 3
GE1001 Nhập môn về kỹ thuật 3
GE1003 Địa chất cơ sở 3
PE1003 Giáo dục thể chất 1 0
MI1003 Giáo dục quốc phòng 0
2 MT1005 Giải tích 2 4
MT1007 Đại số 3
PH1005 Vật lý 2 4
CH1005 Hóa lý hóa keo 3
LA1005 Anh văn 2 2
GE1007 Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học 3
GE1009 Thực tập Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học 1
GE1005 Thực tập địa chất cơ sở (ngoài trường) 1
PE1005 Giáo dục thể chất 2 0
3 MT1009 Phương pháp tính 3
LA1007 Anh văn 3 2
SP1007 Pháp luật Việt Nam đại cương 2
CI1007 Trắc địa đại cương 2
GE2007 Địa vật lý đại cương 3
AS2001 Cơ học ứng dụng 3
GE2003 Địa chất kiến trúc và đo vẽ bản đồ địa chất 2
GE2005 Thực tập địa chất kiến trúc 1
PE1007 Giáo dục thể chất 3 0
4 MT2001 Xác suất và thống kê 3
LA1009 Anh văn 4 2
SP1003 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5
CI2003 Cơ lưu chất 3
GE2009 Cơ học đá 2
GE2013 Địa chất môi trường 2
GE2017 Thạch luận công trình 2
5 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
GE3011 Địa kỹ thuật 1 3
GE3013 Thí nghiệm địa kỹ thuật 1
GE2021 Cơ sở thủy địa cơ học 3
GE2023 Địa chất thủy văn 2
GE3023 Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất 2
GE3033 Tai biến địa động lực 2
GE3037 Thực tập kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu của mtdc  1
GE3041 Địa chất khu vực 2
GE3003 Địa chất biển
GE3007 Địa hóa môi trường 2
6 SP1009 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
GE3053 Địa mạo tân kiến tạo và trầm tích đệ tứ 2
GE3055 Kỹ thuật khảo sát hiện trường 1
GE3065 Ô nhiễm đất, nước và các phương pháp xử lý 2
GE3071 Đánh giá tác động môi trường 3
GE3079 Phương pháp viễn thám & GIS 3
GE3085 Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ 2
GE3097 Đồ án môn học bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ 1
HK hè GE3121 Thực tập sản xuất (DMT) 2
7 GE3025 Địa thống kê 2
GE4019 Phương pháp lập bản đồ địa chất môi trường & địa chất đô thị 2
GE4025 An toàn và bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí 3
IM3003 Quản lý sản xuất cho kỹ sư 3
IM2011 Quản lý dự án cho kỹ sư
GE4035 Kỹ thuật biển 2
GE4043 Địa kỹ thuật công trình ngầm
GE4045 Kh.thác ...(tc3)
GE4005 Đồ án môn học (DMT) 1
GE4311 Đề cương luận văn tốt nghiệp 0
GE3313 Thực tập tốt nghiệp (DMT) 1
8 GE4313 Luận văn tốt nghiệp (DMT) 9

 

Read More

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top