Chuyên ngành Khoáng sản

Hàng năm, Bộ môn Địa môi trường đào tạo khoảng 30 sinh viên, học viên có trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành Địa chất môi trường, Địa chất khoáng sản. Khả năng chuyên môn của các chuyên ngành:

Địa chất khoáng sản: Khảo sát địa chất - khoáng sản, thiết kế thăm dò khai thác khoáng sản và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản.

Địa chất môi trường: Đánh giá biến động môi trường, ô nhiễm do hoạt động của con người như khai thác tài nguyên, sử dụng đất đai, các tai biến địa chất. Xử lý các vấn đề môi trường phát sinh bởi các hoạt động liên quan đến khai thác và sử dụng khoáng sản rắn và lỏng (nước dưới đất, dầu, khí thiên nhiên).

Môn học chuyên ngành Khoáng sản

Học kỳ

Mã môn

Tên môn

Tín chỉ

1

MT1003

Giải tích 1

4

PH1003

Vật lý 1

4

PH1007

Thí nghiệm vật lý

1

LA1003

Anh văn 1

2

CH1003

Hóa đại cương

3

GE1001

Nhập môn về kỹ thuật

3

GE1003

Địa chất cơ sở

3

PE1003

Giáo dục thể chất 1

0

MI1003

Giáo dục quốc phòng

0

2

MT1005

Giải tích 2

4

MT1007

Đại số

3

PH1005

Vật lý 2

4

CH1005

Hóa lý hóa keo

3

LA1005

Anh văn 2

2

GE1007

Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học

3

GE1009

Thực tập Tinh thể - Khoáng vật - Thạch học

1

GE1005

Thực tập địa chất cơ sở (ngoài trường)

1

PE1005

Giáo dục thể chất 2

0

3

MT1009

Phương pháp tính

3

LA1007

Anh văn 3

2

SP1007

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

GE2007

Địa vật lý đại cương

3

CI1007

Trắc địa đại cương

3

AS2001

Cơ học ứng dụng

3

GE2003

Địa chất kiến trúc và đo vẽ bản đồ địa chất

2

GE2005

Thực tập địa chất kiến trúc

1

PE1007

Giáo dục thể chất 3

0

4

MT2001

Xác suất và thống kê

3

LA1009

Anh văn 4

2

SP1003

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

CI2003

Cơ lưu chất

3

GE2013

Địa chất môi trường

2

GE2009

Cơ học đá

2

GE2015

Thạch luận

2

5

SP1005

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

GE2023

Địa chất thủy văn

2

GE2021

Cơ sở thủy địa cơ học

3

GE3011

Địa kỹ thuật 1

3

GE3013

Thí nghiệm địa kỹ thuật

1

GE3023

Tin học ứng dụng trong kỹ thuật địa chất

2

GE3027

Cổ sinh địa tầng

2

GE3039

Đồ án môn học thạch luận - địa chất kiến trúc

1

GE3041

Địa chất khu vực

2

GE3005

Địa hóa ứng dụng

2

6

SP1009

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

GE3053

Địa mạo tân kiến tạo và trầm tích đệ tứ

2

GE3055

Kỹ thuật khảo sát hiện trường

1

GE3067

Địa chất các mỏ khoáng sản

3

GE3079

Phương pháp viễn thám & GIS

3

GE3083

Địa kiến tạo

2

GE3085

Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ

GE3093

Kinh tế tài nguyên khoáng sản

GE3101

Ngọc học

GE3047

Đồ án môn học địa chất các mỏ khoáng sản

1

HK hè

GE3123

Thực tập sản xuất (DKS)

2

7

GE3025

Địa thống kê

2

GE4013

Khai thác mỏ và công nghệ khai thác mỏ ở việt nam

3

GE4017

Khảo sát thăm dò và tính trữ lượng

3

GE2027

Địa chất công trình - địa chất thủy văn mỏ

2

IM3003

Quản lý sản xuất cho kỹ sư

3

IM2011

Quản lý dự án cho kỹ sư

GE4039

Đồ án MH khảo sát - thăm dò & các phương pháp tính trữ lượng

1

GE4005

Đồ án môn học (ĐKS) (xin cấp mã MH khác vì trùng mã)

1

GE4351

Đề cương luận văn tốt nghiệp

0

GE3353

Thực tập tốt nghiệp (DKS)

1

8

GE4353

Luận văn tốt nghiệp (DKS)

9

 

Read More

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top