Môn học tương đương

1 MSMH KHÓA 2019 TÊN MÔN HỌC KHÓA 2019 MSMH KHÓA TRƯỚC TÊN MÔN HỌC CŨ
2 GE1011 Địa vật lý đại cương + kiến tập GE2007 Địa vật lý đại cương
3

 

GE1013
Khoa học trái đất GE1003 Địa chất cơ sở
4 GE1005 Thực tập địa chất cơ sở
5 GE2033 Tinh thể - khoáng vật - thạch học + thực tập GE1007 Tinh thể - khoáng vật - thạch học
6 GE1009 Thực tập tinh thể - khoáng vật - thạch học
7 GE2035 Địa chất kiến trúc và đo vẽ bản đồ địa chất GE2003 Địa chất kiến trúc và đo vẽ bản đồ địa chất
8 GE2005 Thực tập địa chất kiến trúc
9 GE2037 Địa kỹ thuật 1 GE3011 Địa kỹ thuật 1
10 GE2041 Địa vật lý dầu khí GE3001 Địa vật lý giếng khoan
11 GE3155 Đồ án tính toán ứng dụng trong kỹ thuật dầu khí    
12 GE3141 Địa thống kê GE3025 Địa thống kê
13 GE3157 Đồ án kỹ thuật dầu khí 1    
14 GE3163 Tầng chứa, tài nguyên và trữ lượng dầu khí    
15 GE3045 Phương pháp minh giải tài liệu địa chấn    
16 GE3165 Trầm tích học và nhịp địa tầng    
17 GE3167 Công nghệ xử lý dầu khí    
18 GE3179 Thu gom và vận chuyển dầu khí    
19 GE3169 Địa chất biển    
20 GE3205 Cơ học đá dầu khí    
21 GE3171 Chuyên đề 2    
22 GE3173 Chuyên đề 3    
23 GE3017 Kỹ thuật vỉa dầu khí    
24 GE3159 Đồ án kỹ thuật dầu khí 2    
25 GE3345 Thực tập ngoài trường    
26 GE3079 Phương pháp viễn thám và GIS    
27 GE3175 Hoàn thiện giếng và kích thích vỉa    
28 GE3177 Phương pháp tìm kiếm thăm dò thẩm lượng dầu khí    
29 GE3199 Dung dịch khoan và xi măng    
30 GE2029 Địa chất môi trường    
31 GE3181 Công nghệ khoan dầu khí + thực tập    
32 GE3183 Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam    
33 GE3185 Khảo sát giếng    
34 GE3187 Chuyên đề 4    
35 GE3189 Chuyên đề 5    
36 GE3191 Chuyên đề 6    
37 GE3105 Đặc trưng hóa và mô hình hóa vỉa    
38 GE3015 Công nghệ khai thác dầu khí    
39 GE4091 Mô phỏng vỉa dầu khí    
40 GE4095 Đồ án thăm dò và khai thác dầu khí    
41 GE4059 Đồ án môn học phát triển mỏ dầu khí    
42 GE4097 Đồ án chuyên đề    
43 GE4099 Đồ án năng lượng sạch và phát triển bền vững    
44 GE3151 Bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí + kiến tập    
45 GE4093 Phân tích và dự báo khai thác dầu khí    
46 GE4347 Đồ án tốt nghiệp    
47 GE3161 Quản lý dự án trong kỹ thuật tài nguyên trái đất    
48 GE4101 Chuyên đề quản lý 4    
49 GE4103 Chuyên đề quản lý 7    
50 GE3137 Công trình xây dựng    
51 GE3013 Thí nghiệm địa kỹ thuật    
52 GE3139 Cơ học đá + thực hành GE2009 Cơ học Đá
53 GE2031 Địa chất thủy văn    
54 GE3089 Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất    
55 GE3145 Đồ án địa kỹ thuật 2    
56 GE3143 Địa kỹ thuật 2    
57 GE3061 Thực hành địa kỹ thuật 2    
58 GE3147 Địa hóa môi trường    
59 GE3149 Đồ án kỹ thuật tài nguyên    
60 GE3153 Quản lý tài nguyên đất và khoáng sản    
61 GE3193 Chuyên đề 1    
62 GE3195 Chuyên đề 2    
63 GE3197 Đồ án chuyên đề 1    
64 GE3201 Địa chất công trình - địa chất thủy văn khu vực    
65 GE3203 ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên    
66 GE3335 Thực tập ngoài trường    
67 GE4069 Địa chất động lực công trình + kiến tập    
68 GE4033 Nền móng công trình    
69 GE4071 Đồ án nền móng công trình    
70 GE4073 Đồ án quản lý tài nguyên đất và khoáng sản    
71 GE4075 Đồ án chuyên ngành khai thác và bảo vệ tài nguyên nước    
72 GE4109 Đồ án chuyên đề 2    
73 GE4337 Đồ án tốt nghiệp    
74 GE4029 Các phương pháp gia cố đất    
75 GE3037 Thực tập kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu của môi trường địa chất    
76 GE4039 Đồ án môn học khảo sát - thăm dò và các phương pháp tính trữ lượng    
77 GE4079 Phương pháp lập bản đồ địa chất môi trường - địa chất đô thị    
78 GE4081 Thủy địa hóa    
79 GE4085 Đo vẽ và thành lập bản đồ tài nguyên đất và khoáng sản    
80 GE4087 Đô thị sinh thái thông minh    
81 GE4089 Quy hoạch tài nguyên đất và khoáng sản    
82 GE4105 Chuyên đề 3    
83 GE4107 Chuyên đề 4    
84 GE4111 Đồ án chuyên đề 3    
85 GE4113 Đồ án chuyên đề 4    

Read More

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top