Làm việc với đại diện Trường đại học University of Illinois Chicago để bàn về trao đổi đào tạo và nghiên

Ngày cập nhật 03-12-2022


Ngày 02/12/2022, đại điện Ban Chủ nhiệm Khoa cùng TS. Đặng Thương Huyền - Giảng viên của Khoa làm việc với đại diện Trường đại học University of Illinois Chicago để bàn về trao đổi đào tạo và nghiên cứu.

 

Các bài khác:

 
Go to top